Energietransitie


De energietransitie omvat het streven om uiterlijk in 2050 tot een volledig duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te komen.


De meeste huidige plannen betreffen groene stroom via wind- en zonne-energie. Echter om onze nationale doelstellingen te realiseren is er behoefte aan forse hoeveelheden schoon gas.


Daarnaast is het wenselijk dat tijdelijke elektriciteit overschotten uit wind- en/of zonne-energie opgeslagen. Vooralsnog is dat feitelijk alleen mogelijk energie op grote schaal op te slaan in gas vorm (omdat de energie dichtheid van batterijen veel lager is dan die van gas)


Maatschappelijke

betekenis

Om onze aarde leefbaar te houden zullen we moeten inzetten op een duurzame en circulaire economie. Bij een duurzame inrichting van de economie gaat het vooral om het overstappen op een duurzame energieproductie en het beperken van onze wereldwijde CO2 uitstoot. Circulaire economie richt zich vooral op het voorkomen van uitputting van de aarde. Het gebruik van primaire grondstoffen moet zoveel mogelijk worden beperkt door effectief hergebruik van rest- en afvalstromen.

Middels de productie van hernieuwbare gassen en het benutten van de mogelijkheden om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken kan een bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen. Hergebruik van organische reststromen en de recycling van de daarin aanwezige grondstoffen zoals gassen, mineralen en zouten dragen bij aan de circulariteit van onze economie.


Klimaatdoelstellingen

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) zorgt voor opwarming van de aarde. Daardoor smelten de ijskappen, stijgt de zeespiegel  en worden laaggelegen kustregio's in de wereld door gevaar voor overstroming in hun voortbestaan bedreigd. Terwijl juist in die kustregio's de meeste mensen wonen. Op de klimaatconferentie van Parijs 2015 is het zogenaamde akkoord van Parijs gepresenteerd. Dit akkoord is onderdeel van het Klimaatverdrag, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen. In het Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien is het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad


Hernieuwbare gassen: energietransitie

Op nationaal niveau wordt in Nederland het klimaatverdrag uitgewerkt tot een klimaatakkoord om binnen alle sectoren CO2 reductiedoelstellingen en -maatregelen af te spreken. Omdat circa 85% van onze Nationale uitstoot wordt veroorzaakt door energieopwekking is het belangrijk van fossiele brandstoffen over te stappen op meer duurzame vormen van energieproductie (de energietransitie).


Energie mix

Om aan alle energie behoefte te kunnen voldoen is een mix nodig van verschillende energiedragers, zoals elektriciteit, warmte en gas.


In de afbeelding hierboven staan voorspellingen hoeveel energie per verschillende energievorm nodig kan zijn in 2050.


Groene stroom, verkregen via wind- en zonneenergie, kan naar verwachting maximaal in de helft van ons toekomstige energiegebruik voorzien. De reden hiervoor is dat niet alle toepassingen met elektriciteit uitgevoerd kunnen worden. (Elektrisch rijden voor individuen lijkt goed mogelijk maar zwaar internationaal transport lijkt vooralsnog lastig zonder een schone brandstof die waarschijnlijk tot stand kan komen vanuit een gasmolecuul).


CO2 Clean Up

Een uniek voordeel van superkritisch vergassen is dat CO2 in zuivere vorm en onder hoge druk vrijkomt zonder gebruikmaking van CO2 afvangtechnieken en daarmee samenhangende kosten. Dit gegeven wil SCW Systems in de nabije toekomst benutten door onderzoek te doen naar CO2 conversie naar een vaste grondstof door middel van CO2 mineralisatie.


Circulaire economie

Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu.


Hergebruik organische reststrom

Organische rest- en afvalstromen zijn – vooral als ze nat en calorisch laagwaardig zijn – moeilijk te verwerken. Bestaande technologieën kiezen vaak eerst voor een vorm van ontwatering waarna vergisting en/of verbranding plaatsvindt. Dergelijke routes leiden veelal niet tot een positieve waardebalans, waardoor de verwerking van dergelijke stromen duur en problematisch blijft. Doordat superkritisch vergassen juist gebruik maakt van de watercomponent in deze reststromen ontstaat nu voor het eerst de mogelijkheid om deze reststrommet een positieve waardebalans te verwerken.


Recycling

Verwerking van organische reststromen met behulp van superkritisch vergassen betekent de nagenoeg volledige omzetting van de organische fractie in hernieuwbare gassen.  Tegelijkertijd slaat de anorganische fractie neer en komt beschikbaar voor hergebruik. Hierdoor kan superkritisch vergassen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de circulaire economie. Juist bij natte (en mogelijk laagwaardige) organische reststromen is het moeilijk de grondstoffenkringloop te sluiten. Superkritisch vergassen biedt een uniek vertrekpunt om juist deze stromen te verwerken tot nieuwe grond- en brandstoffen. Zo wordt onderzocht of bijvoorbeeld stikstof en fosfaten teruggewonnen kunnen worden uit mest en rioolslib om vervolgens opnieuw ingezet te worden in de kunstmestindustrie.


clean energy technology SCW Systems